Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek Projesi; Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bir teknik yardım projesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanıyor. Nihai faydalanıcısının T.C. Kalkınma Bakanlığı olduğu projenin sözleşme makamı ise Merkezi Finans İhale Birimi (MFİB).

   

Proje Hakkında

Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek Projesi; Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bir teknik yardım projesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanıyor. Nihai faydalanıcısının T.C. Kalkınma Bakanlığı olduğu projenin sözleşme makamı ise Merkezi Finans İhale Birimi (MFİB).

Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek Projesi’yle, Toplam Faktör Verimliliği’nin istenen oranda artmasının önündeki engellerin belirlenmesi, bu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik politika çerçevesi geliştirmesi ve bu politika çerçevesinin pilot uygulamalarla test edilmesi hedefleniyor.

Türkiye, gelişen ülkelere nazaran Toplam Faktör Verimliliği potansiyelini kullanamıyor. Bu konudaki çalışmalar, Türkiye’de verimlilik sorununun esas olarak KOBİ’lerden kaynaklandığına işaret ediyor.

Bu projeyle, KOBİ’lerin özellikle uluslararası ve yerel değer zincirlerine eklemlenmesini veya bu zincirler içinde yer alan teşebbüslerin katma değeri yüksek malların üretimine geçmelerini sağlamak suretiyle, özellikle ölçek ekonomisi yaratarak imalat sanayinde Toplam Faktör Verimliliği’nin artırılması hedefleniyor.

Projeyle ayrıca, bir yandan imalat sanayiinde Toplam Faktör Verimliliği’nin büyümeye etkisinin artırılması, diğer yandan da ulusal rekabetçiliğe katkı yapabilmek adına sektör stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasında kamunun ilgili birimlerinde kurumsal kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Proje süresince, konuyla ilgili literatür, yerel ve küresel ölçekte benzer çalışmalar ve saha çalışmalarından elde edilecek girdiler sentezlenecek ve verimliliğin tetiklenmesine olanak tanıyacak politika çerçevesi tasarlanacak. Ayrıca; 100 büyük ölçekli imalatçı, 400 (çoğunlukla) orta ölçekli tedarikçi ve 2.500 kadar son halka tedarikçi KOBİ görüşmeleri ile uluslararası karşılaştırma (benchmarking) sonuçlarından hareketle, kamu politikaları için bir sentez çalışması yapılacak.

Proje kapsamında, Toplam Faktör Verimliliği’nin artırılmasında en büyük katkıyı vereceği düşünülen dört temel imalat sanayi sektörü tespit edildi. Bu sektörler; otomotiv, gıda, hazır giyim ve elektrikli teçhizat sektörleri.

 

Proje Neler Getirecek?

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak politika çerçevesi; başta projenin ana faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı ve ilgili diğer paydaşlara verimliliğin, dolayısıyla sürdürülebilir büyümenin önünde engel oluşturan temel sorunların kısa ve orta vadede çözümüne olanak verecek uygulanabilir politika araçlarını sunacaktır.

Ayrıca, proje kapsamında geliştirilecek karar destek yazılımı, gerek merkezî kurumlara, gerek yerel kamu kurumlarına, verimlilik merkezli politika tercihlerinde anlamlı katkılar sağlayacaktır.

Toplam Faktör Verimliliği artışı, büyümenin hızlandırılması, rekabet gücünün geliştirilmesi, cari açığın azaltılması, maliyetlerin azaltılması yoluyla enflasyonda düşüş sağlanması, daha kaliteli istihdam yaratılması gibi ekonomik etkileri de beraberinde getirecektir.

   

OCCONS'un Rolü..

Proje yürütürücüsü UNDP kapsamında danışmanlık hizmeti sunan OCCONS adına Oldes Çökdü,  proje ekibi adına "Seniour I.T. Uzamanı"  olarak  proje kapsamında gerekli I.T. planlama ve protorip geliştirme çalışmaları yürüterek çekirdek proje ekibinin bu önemli projedeki kritik sorumlulukları yerine getirmesinde rol aldı..

 

 

Toplam Faktör Verimliliği Projesi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın..

occonsbanner22