AB, Kobi tanımları konusunda gerek ulusal gerekse Birlik bazında karışıklılığa neden olmamak üzere yeni bir tanım geliştirmiştir.

Japon iş kültürünün temeli, sürekli gelişme ve bunun teşviğidir. Bunu sağlamak için en önemli koşul, işçilerin onayının alınması ve değişim karşısındaki direnişin kırılmasıdır.

 

Bu amaçla aşağıdaki koşulların sağlanması gereklidir:


Endüstriyel ilişkilerin sürekli geliştirilmesi 
İşçilerin eğitimine önem verilmesi 
İşçilerin arasından resmi olmayan lider çıkmasının sağlanması 
Kalite çemberleri benzeri küçük gruplaşmaların oluşturulması 
Çalışma ortamının işçiler için çalışılabilir kılınması 
Çalışma alanında sosyal fonksiyonlara imkan tanınması 
İşyerine disiplinin yerleştirilmesi 
 

Japon firmalarında üst düzey yönetimin temelde üç işlevi bulunmaktadır: 

Firmanın gelecekteki vizyonunu belirlemek 
Stratejik kararları almak 
İşleri sevk ve kontrol etmek 
 

Japon firmaları kişilerin firmaya olan bağlılıklarını, kişilerin kendilerini firma ile özdeşleştirmeleri yolu ile sağlamaktadır.  Çalışanların firma ile özdeşleşmesi, sürekli iş imkanı, kıdeme verilen önem ve aktif iletişim ile daha da pekiştirilmektedir. Kişilerin terfisi önceleri otomatik olarak kıdem ile olurken, son yıllarda yaptığı işe ilişkin becerilerine de değer verilerek belirlenmeye başlanmıştır. Japon firmalarında yöneticiler firma içinden çıkmakta, nadiren dışarıdan gelmektedir. 

 

Japon firmalarının işçi-yönetici veya işveren arası diyaloğu güçlü tutmak için uyguladığı yöntemlerden bazıları aşağıdaki gibidir: 

İşçi ailesine üretim tesisini gezme imkanını sağlamak 
Başarılı kişileri ödüllendirmek 
Bölümler arası yarışmalar düzenlemek 
Yeni işe başlayan işçilere hoşgeldin partisi düzenlemek 
Firma bülten ve gazetesi yayınlamak 
Yöneticilerle işçiler arası düzenli toplantılar yapmak 
 

Japon firmaları elemanlarını aşağıdaki altı değişik yöntemle eğitime tabi tutmaktadırlar: 

Çalışma esnasında eğitim 
Görev değiştirerek eğitim 
İş dışı yerlerde eğitim 
Kişinin kendi kendini geliştirmesi yoluyla eğitim 
Şirket içi grup eğitimi 
Terfi öncesi eğitim 
 

Japon firmalarındaki yönetim kontrol sistemini olşuşturan bölüm planlarının oluşum süreci aşağıdaki gibidir: 

Grubun sahibi ve yöneticisi tarafından, şirketin o yılki felsefesinin belirlenmesi ve tüm yöneticilere duyurulması 
Bölümler için genel ve yönlendirici çerçevenin çizilmesi 
Her bölümün, hem bütünü hem de birimleri için ana çerçeveye uygun planları hazırlaması 
Her birimin daha detaylı planları hazırlaması 
Her birimin maliyet ve kar analizine dayanan bütçesini hazırlaması 
Bölümün, birimlerinden gelen veriler ışığında kendi bütçesini hazırlaması 
Genel merkezde, bölümün plan ve bütçesinin incelenip, onaylanması 
Plan ve bütçenin grup yöneticisi tarafından da onaylanıp, bölümden beklenenlerin özetlendiği çerçevenin kendisine verilmesidir 
 

Japon firmalarındaki yöneticilerin üretim süreçleri ile ilgili genel sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

Maksimum kaliteyi maksimum etkinlikle sağlamak  

En az stok ile çalışmak

Zor işleri azaltmak

Tesisi ve ekipmanları, kalite ve verimliliği artıracak, işgücü ihtiyacını azaltacak şekilde değerlendirmek

Grup çalışması ve işbirliğinin devamlılığını sağlamak için sorgulayan ve açık görüşlü olan tutumunu sürdürmek

 

Japon firmalarındaki öneri sisteminin amaçları aşağıdaki gibidir: 

İşlerin daha kolay hale getirilmesi 
Ağır ve sıkıcı işlerin kaldırılması 
İş güvenliğinin sağlanması 
Verimliliğin artırılması 
Kalitenin yükseltilmesi 
Zaman ve para tasarrufunun sağlanması 

 

 

Derleyen :   Memet Özkan

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 


Yararlanılan kaynak:  İhracatçının Japonya El Kitabı, Yüksel Akkuzugil,  DTM İTKİB, 2001

Devlet İstatistik Enisitüsünü tanıyalım...

 

 

DİE’NÜN VERİ KAYNAKLARI

1.Tamsayım

2.Örnekleme araştırmaları

3.İdari kayıtlar

4.Kayıt sistemleri

5.Manyetik bant

6. Uzaktan algılama

 

DİE’NDE ÜRETİM SÜRECİ VE SÜREÇTEKİ KATILIMCI BİRİMLER

İSTATİSTİK ÜRETİM SÜRECİ  (SÜRECİ PAYLAŞAN BİRİMLER)

 

I.ÖN HAZIRLIK

1.Anket amaçlarının belirlenmesi( Ana faaliyet birimi )

2.Anket değişkenlerinin belirlenmesi ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

3.Örneklerin alınacağı kitlenin saptanması  ( Alt yapı birimi )

4.Soru kağıtlarının hazırlanması ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

5.Tabülasyon planının hazırlanması ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

6.Araştırma ile ilgili var olan bilgilerin önceden toplanması ( Ana faaliyet birimi )

7.Tahminlerde istenilen duyarlılık düzeyinin saptanması ( Alt yapı birimi )

8.Ölçüm metodlarının saptanması ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

9.Örnek seçimi öncesinde, çerçevelerin hazırlanması ( Alt yapı birimi )

10.Örneklerin seçilmesi ( Alt yapı birimi )

 

II.PLANLAMA VE ORGANİZASYON

11.Pre-test ve pilot çalışmalarının yapılması ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

12.Alan çalışmalarının planlanması ve organize edilmesi ( Tüm birimler )

13.Alan çalışmasında görev alacakların eğitimi ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

 

III.ALAN UYGULAMASI

14.Alan uygulama çalışması ( Tüm birimler )

 

IV.VERİLERİN ÖN KONTROLÜ

15.Verilerin edit, kodu ve işlenmesi ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

 

V.VERİLERİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARIMI VE KONTROLÜ

16.Verilerin elektronik ortama aktarılması ve kontrolü (Ana faaliyet ve alt yapı birimi)

17.Toplanan verilerin analiz edilmesi, özetlenmesi (Ana faaliyet birimi )

 

VI.İSTATİSTİKİ BİLGİ EĞİTİMİ

18.Verilerin tablolaştırılması ve bilgi haline dönüştürülmesi ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

19.İstatistiki bilgilerin analizi, kontrolü ( Ana faaliyet birimi )

 

VII.İSTATİSTİK BİLGİ ÜRETİM SÜRECİ

20.İstatistiki bilgilerin sunulması-yayın,disket,cd,vb. ( Destek ve alt yapı birimleri )

21.Gelecekte yapılacak olan anketler için yöntem, tasarım ve metodoloji konusunda çıkarımlar ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

  

DİE’NÜN FAALİYETLERİ SONUCU ELDE ETTİĞİ NİHAİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ 

1.İstatistik

2.İndeks

3.Parite

4.Hesap

5.Envanter

6.Muhasebe

7.Gösterge

8.Yoğunlaşma oranı

9.Tahmin

10.Input-output tablosu

11.Had

12.Projeksiyon

13.Yorum

 

DİE’NÜN ÜRÜNLERİNİ SUNUM ÇEŞİTLERİ

1.Ana ürünlerin sunumu

1.1.Yayınlar

1.1.1.Süreli  istatistik yayınları

1.1.2.Türkiye istatistik yıllığı

1.1.3.Tarihi istatistikler serisi

1.1.4.Projeksiyonlar

1.1.5.Özetler

 

1.2. Haber bülteni

 

1.3. Elektronik ortam kapsamında sunulan ürünler

1.3.1.Disket

1.3.2.CD

1.3.3.Internet

 

1.4.Elektronik posta

 

1.5. Diğer kanallar (resmi yazı, faks, posta...)

 

2.Yardımcı ürünlerin sunumu

2.1.Yayın

2.1.1.Katalog

2.1.2.Sınıflama

2.1.3.Kapsam ve yöntem

2.1.4.Metodoloji

2.1.5.Sorularla istatistikler serisi

2.1.6.Çeviri

2.1.7.Yıldönümü

 

2.2.Broşür

 

2.3. Afiş

 

2.4.Günlük

 

VERİ DERLEME TEKNİKLERİ

1.Mevcut kayıtlar kullanılarak

 

2.İletişim araçları kullanılarak

2.1.Bilgisayar destekli telefonla görüşme tekniği (Computer assisted telephone interview-CATI)

2.2.Anketör olmaksızın bilgisayar ortamında tamamen bağımsız yapılan anket tekniği (Computerized self administered questionnaire-CSAQ)

2.3.Web tabanlı anketler

2.4.Dokunmatik veri girişi (Touch-tone data entry-TDE)

2.5.Ses tanımlama (Voice recognition-VR)

2.6.Elektronik ortamda veri transferi (Electronic data interchange-EDI)

2.7.Kağıtsız faks görüntüleme sistemi (Paperless data interchange)

 

3.Anket yolu ile (yüzyüze görüşme)

3.1.Kağıt yardımıyla veri derleme (Paper assisted personel interview-PAPI)

3.2.Bilgisayar yardımıyla veri derleme (Computer assisted interview-CAI)

 

4.Deneysel yolla

 

5.Gözlem yolu ile

 

6.Uzaktan algılama yolu ile

  

VERİ KALİTESİ VE GÜVENİRLİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLER

1.Araştırma Öncesi Kaliteli Veri Üretmeye Yönelik Çalışmalar

1.1.Anket Formlarının İşlerliğinin Kontrolüne Yönelik Alan Uygulamaları

 

2.Araştırma Sonrası Verinin Kalite Kontrolüne Yönelik Çalışmalar

2.1. Veri Giriş Aşamasında Yapılan Kalite Kontrol Çalışmaları

2.2. Veri Giriş Operatörlerinin Performans ve Verimliliklerine Yönelik Test Uygulamaları

2.3. Veri Bütünlüğünü Sağlama ve Elektronik Edit Kod Süreci

2.4. Mekanik Edit ve Kayıt Doğrulama Çalışmaları

2.5. Cevap Güvenirliği Araştırması Uygulamaları

 

DİE TARAFINDAN YAPILAN MİKRO VE MAKRO BOYUTLU ANALİZLER

1. İşyeri esaslı yapılan çalışmalar

* Tarımsal işletmelerin yapısal analizi

* İmalat sanayiinde enerji tüketimi ve altyapı teknolojileri

* Yeni yerel sanayi odaklarının gelişiminin araştırılması

* Karşılaştırmalı üretim analizi ve imalat sanayiinde yabancı sermayeli işyerlerinin  karakteristik yapıları

* Küreselleşme süreci içinde verimlilik, teknoloji transferi ve işgücü piyasaları

* DİE-Ankara Sanayi Odası işbirliği imalat sanayi envanteri projesi

* Gümrük Birliğinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri

* 1994 yılı imalat sanayi makine parkı envanteri analizi

* Uluslararası hizmet ticareti araştırması (yurtdışı müteahhitlik hizmetleri anketi)


2. Hanehalkı esaslı yapılan çalışmalar

* Ekonomik reformlar, yaşam standartları ve sosyal refah araştırması

* İstihdam ve eğitim projesi

* Yerel işsizlik verileri, istihdam ve mesleklere göre ücret verileri projesi

* Çocuk istihdamı

* Yaşam standartları ölçüm araştırması

* Serilerin mevsimsel düzeltilmesi


DEMOGRAFİK İSTATİSTİK KAYNAKLARI

1. Hayati kayıt sistemi (Doğum kayıtları, Ölüm kayıtları, Evlilik kayıtları, Boşanma kayıtları)

2. Nüfus sayımları

3. Örneklem araştırmaları (ikili kayıt sistemi)


NÜFUS DEĞİŞİMİNİ ETKİLEYEN TEMEL BİLEŞENLER

1. Doğurganlık ile ilgili göstergeler

1.1. Doğrudan tahmin yöntemleri (Kaba doğum hızı, yaşa özel doğurganlık hızı, toplam doğurganlık hızı, net yenilenme hızı)

1.2. Dolaylı tahmin yöntemleri (P/F oran yöntemi, öz çocuk yöntemi)

 

2. Ölümlülük ile ilgili göstergeler

2.1. Doğrudan tahmin yöntemleri (Kaba ölüm hızı, bebek ölüm hızı, yaşa özel ölümlülük hızı, yaşam tablosu)

2.2. Dolaylı tahmin yöntemleri (Hayatta kalma oran yöntemi, Brass çocuk ölümlülüğü, tahmin yöntemi, Orphanhood yöntemi, Widowhood yöntemi)

 

3. Göç ile ilgili göstergeler (Yaşam boyu göç, net göç, net göç hızı, genel göç oranları, içeriye doğru göç oranı, dışarıya doğru göç oranı, net göç oranı, yaşa özel göç oranı, göç kayıtları)

 

NÜFUS PROJEKSİYONLARI

* Kuşak bileşenler yöntemi

* Matematiksel yöntemler

 

ÇOCUK ANALİZLERİ

1. Çocuk bilgi çağı

2. Çok göstergeli küme araştırması

3. Güvenlik birimine gelen/getirilen çocuk istatistikleri

  

KADIN ANALİZLERİ

1. Türkiye aile yapısı içinde başlık parası uygulaması

2. Kırdan kente göçün, evliliğin başlangıcındaki geleneksel tutumlara etkisi

3. Kadının resmi kimliğinin tanınması açısından resmi-dini nikah uygulaması

4. Kız çocukları açısından erken yaş evliliği

5. Şiddeti içselleştiren kadın profili

6. Kadının sosyo-ekonomik özelliklerinin doğurganlığının belirlenmesindeki rolü

7. Doğurganlığın belirlenmesinde ara değişkenlerin rolü: Bongaarts yöntemi uygulaması

8. Kente göç eden kadınların aile planlaması hizmetlerinden yararlanması

9. Resmi kimliğin tanınması açısından kız çocuklarının nüfusa kaydedilmesi

10. Çocuk işgücünde cinsiyete dayalı ayrımcılık.

11. Demografik açıdan GAP bölgesinde kadının durumu

12. İstanbul’da kadının durumu

13. Kadın ve sağlık sigortası

14. Toplumsal cinsiyet ve yoksulluk

 

DİE’NÜN ANA FAALİYET KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR

TARIM VE SANAYİ İSTATİSTİKLERİ ÇALIŞMALARI

 

TARIM İSTATİSTİKLERİ

1. Genel tarım sayımları

2. Bitkisel üretim istatistikleri

 

TARIMSAL FİYATLAR VE İÇ TİCARET HADLERİ

1. Çiftçinin eline geçen fiyatlar

2. Çiftçinin ödediği fiyatlar

3. Çiftçinin eline geçen fiyat indeksi

4. Çiftçinin ödediği fiyatlar indeksi

 

TARIMSAL İŞLETME İSTATİSTİKLERİ

1. Tarım sektöründe ücret istatistikleri

2. Tarım işletmelerinin ekonomik yapılarına ilişkin istatistikler

 

ORMANCILIK, BALIKÇILIK VE HAYVANCILIK İSTATİSTİKLERİ

1. Hayvancılık istatistikleri

2. Su ürünleri istatistikleri

 

SANAYİ İSTATİSTİKLERİ

1. Genel sanayi ve işyerleri sayımı

2. Yıllık imalat sanayi istatistikleri

3. İmalat sanayiinde yoğunlaşma istatistikleri

 

SANAYİ ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ

1. Aylık sanayi üretim indeksi

2. Üç aylık sanayi üretim indeksi

3. İmalat sanayi üç aylık eğilim anketi

4. İmalat sanayi aylık eğilim anketi

5. İmalat sanayi üretimde çalışanlar ve üretimde çalışılan saat indeksi

6. İmalat sanayi üretimde çalışılan saat başına ücret, üretimde ve diğer işlerde çalışılan kişi başına kazanç indeksi

7. İmalat sanayi üretimde çalışan kişi başına ve üretimde çalışılan saat başına kısmi verimlilik indeksi

8. İmalat sanayi üç aylık üretim anketi

9. Seçilmiş sanayi maddeleri ile dayanıklı tüketim mallarının aylık üretim bilgisi

 

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İMALAT SANAYİ İSTATİSTİKLERİ

1. Yıllık küçük ölçekli imalat sanayi istatistikleri

 

İMALAT SANAYİ TÜKETİM İSTATİSTİKLERİ

1. Yıllık imalat sanayi tüketim istatistikleri

 

ENERJİ İSTATİSTİKLERİ

1. Yıllık ve üç aylık elektrik üretim istatistikleri

2. Yıllık ve üç aylık elektrik dağıtım istatistikleri

3. Yıllık ve üç aylık belediye su dağıtım istatistikleri

4. Yıllık ve üç aylık doğalgaz dağıtım istatistikleri

5. İmalat sanayiinde yıllık enerji tüketimi

6. Konutlarda enerji tüketim istatistikleri

 

MADEN İSTATİSTİKLERİ

1. Madencilik ve taşocakçılığı istatistikleri

2. Madencilik ve taşocakçılığı kum, kil ve taşocakları istatistikleri

 

İNŞAAT İSTATİSTİKLERİ

1. Bina sayımı

2. Bina inşaatı istatistikleri

3. Bina inşaatı maliyet indeksi

4. Yıllık inşaat ve tesisat işyerleri istatistikleri

 

İŞGÜCÜ, HİZMETLER, FİYAT İSTATİSTİKLERİ VE İNDEKSLER ÇALIŞMALARI

 

İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

1. Hanehalkı işgücü istatistikleri

2. Çocuk işgücü istatistikleri

3. Kentsel yerler küçük ve şirketleşmemiş işyeri istatistikleri

4. İstihdam ve kazanç istatistikleri

 

GELİR VE TÜKETİM İSTATİSTİKLERİ

1. Hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları istatistikleri

2. Hanehalkı gelir dağılımı anketi

 

FİYAT İSTATİSTİKLERİ VE İNDEKSLER

1. Toptan eşya fiyat indeksi

2. Kentsel yerler tüketici fiyatları indeksi

3. Kırsal yerler tüketici fiyatları indeksi

4. Seçilmiş finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

5. Asgari ücret hesaplama çalışmaları

 

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

1. İthalat-ihracat fiyat ve miktar indeskleri

2. Türkiye’nin mal ihracat ve ithalat istatistikleri

3. Yurtdışı müteahhitlik istatistikleri

 

TİCARET, HİZMET, OTEL-LOKANTA, MALİ ARACI KURUMLAR VE RADYO-TELEVİZYON İSTATİSTİKLERİ

 

MALİYE İSTATİSTİKLERİ

1. Şirketler, kooperatifler ve firma istatistikleri

2. Bütçe ve kesin hesap istatistikleri

3. Maliye istatistikleri

 

ULAŞTIRMA İSTATİSTİKLERİ

1. Motorlu kara taşıtları istatistikleri

2. Karayolu trafik kaza istatistikleri

3. Deniz taşıtları ve denizyolu taşıma istatistikleri

4. Ulaştırma istatistikleri özeti

 

ULAŞTIRMA İŞYERLERİ İSTATİSTİKLERİ

 

SOSYAL İSTATİSTİKLER ÇALIŞMALARI

 

NÜFUS VE MESKEN İSTATİSTİKLERİ

1. Genel nüfus sayımları

2. Türkiye konut araştırması (1999)

 

DEMOGRAFİ VE SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ

1. Evlenme istatistikleri

2. Boşanma istatistikleri

3. Ölüm istatistikleri

4. İntihar istatistikleri

 

MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ

1. Örgün eğitim istatistikleri

2. Yaygın eğitim istatistikleri

3. Kamu kurum ve kuruluşları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim istatistikleri

 

ADALET İSTATİSTİKLERİ

1. Güvenlik birimine gelen/getirilen çocuk istatistikleri

2. Seçim istatistikleri

 

TURİZM İSTATİSTİKLERİ

1. Çıkış yapan ziyaretçiler istatistikleri

 

KÜLTÜR VE SPOR İSTATİSTİKLERİ

1. Kültür istatistikleri

2. Sporcu istatistikleri

3. Spor kulüpleri istatistikleri

4. Spor faaliyetleri tesisleri istatistikleri

 

ULUSAL HESAPLAR ÇALIŞMALARI

 

ÜRETİM HESAPLARI ÇALIŞMALARI

1. Üretim yöntemiyle gayri safi milli hasıla çalışmaları

2. İllere göre gayri safi yurtiçi hasıla hesaplama çalışmaları

 

GELİR HESABI YÖNTEMİ İLE MİLLİ GELİR TAHMİNİ ÇALIŞMALARI

 

HARCAMALAR YÖNTEMİ İLE GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA HESAPLAMA ÇALIŞMALARI

 

ENDÜSTRİ HESAPLAMA ÇALIŞMALARI

 

SEKTÖR ANALİZİ ÇALIŞMALARI

1. Girdi-çıktı tabloları

 

UYDU HESAPLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

 

ULUSAL HESAPLAR YÖNTEM ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

1. Ulusal hesaplar sistemine uyum çalışmaları

2. resmi dış yardım istatistikleri

 

İSTATİSTİK VE EKONOMETRİK YORUM ÇALIŞMALARI

 

EKONOMİK GÖSTERGE, ANALİZ VE YORUM ÇALIŞMALARI

1. Türkiye ekonomisi, istatistik ve yorumlar

2. Ekonomik panorama

3. Seçilmiş göstergeler

4. Mevsimsel düzeltme ve zaman serisi analizleri

5. Reuters terminal çalışmaları

6. Türkiye ekonomisi öncü göstergeler indeksi

7. Zaman serisi ve ekonometrik öngörü modelleri

 

SEKTÖR ARAŞTIRMALARI

1. İstatistik göstergeler

2. Tarımsal ürünler (miktar, fiyat, değer)

3. Eski SSCB Cumhuriyetleri, istatistik göstergeler (1970-1992)

4. Üretici ve tüketici sübvansiyonu eşdeğeri ölçülmesi

5. 75. Yılında sayılarla Türkiye Cumhuriyeti

6. Tarımsal ürünlerde denge

7. Tarımsal göstergeler (1923-1998)

8. Benzerlik indeksi

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME İSTATİSTİKLERİ

1. Teknolojik yenilik (inovasyon) istatistikleri

 

TOPLUMSAL YAPI VE KADIN İSTATİSTİKLERİ

1. Kadın istatistikleri

2. Toplumsal araştırma ve yöntem çalışmaları

3. Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar katılımlı eylem araştırması

4. Sektörlerarası gönüllü eğitimi projesi ve istatistik tekniklerin uygulama projelerinde kullanımı

5. Bileşik (composite) göstergeler ve toplumsal indeksler

 

BÖLGESEL İSTATİSTİKLER

1. Güneydoğu Anadolu bölgesi-İl istatistikleri

2. İl ve bölge istatistikleri

3. İl düzeyinde ekonomik ve sosyal göstergeler

4. Doğu Karadeniz bölgesel gelişme planına yönelik istatistikler

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI

1. Uluslararası bilgi akış ve koordinasyon çalışmaları

2. Teknik yardım ve işbirliği proje/programları

3. Bölgesel teşkilatlarla işbirliği çalışmaları

4. Uluslararası istatistik standartları ve değerlendirme çalışmaları

5. Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) kapsamında yürütülen çalışmalar

6. KEİ ülkeleri ile ikili işbirliği çalışmaları

7. Uluslararası istatistik projeleri çalışmaları (dış kaynaklı yurtiçi projeler)

8. Uluslararası istatistik eğitim çalışmaları

9. Uluslararası kurum veya kuruluşlara verilen teknik, idari danışmanlık veya hizmetler

10. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen önemli atılımlar

 

AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI

 

ÇEVRE BİLGİLERİ ÇALIŞMALARI

 

ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

1. Hava kirliliği istatistikleri

2. Türkiye emisyon envanteri

3. Belediye katı atık envanteri 1991

4. Hanehalkı katı atık eğitim anketi 1992

5. İşyeri katı atık eğitim anketi 1992

6. Hanehalkı katı atık kompozisyon araştırması 1993

7. Hastane katı atık kompozisyon araştırması 1995

8. İmalat sanayi atık envanteri

9. Maden işletmeleri atık envanteri

10. Termik santral atık envanteri

11. Belediye çevre envanteri

12. Çevresel istihdam ve harcamalar envanteri

 

SU İSTATİSTİKLERİ VE DOĞAL KAYNAK MUHASEBESİ

1. Belediye içme suyu temini ve kanalizasyon altyapı istatistikleri

2. Köy içme suyu kullanım istatistikleri

3. Sulama suyu kullanım istatistikleri

4. Yeraltı suyu envanteri

5. Deniz kirliliği ve kıyı alanları mevcut durumu

6. Doğal kaynak muhasebesi (fiziksel ve parasal muhasebe)

 

NÜFUS VE DEMOGRAFİ ANALİZLERİ ÇALIŞMALARI

1. Uluslararası göç alanında veri derleme ve analiz kapasitesinin geliştirilmesi

2. Akdeniz göç (MED-MIGR) projesi

3. Türkiye’nin demografi yapısı, gelişimi ve nüfus projeksiyonu

4. Demografik analizler

DİE’NÜN ALT YAPI VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR
 

ARAŞTIRMA, TETKİK VE İSTATİSTİK TEKNİKLER ÇALIŞMALARI
1. İstatistik teknikler araştırma çalışmaları

2. Hanehalkı sayım anket teknikleri araştırma çalışmaları

3. İşyeri sayım anket teknikleri araştırma çalışmaları

4. İstatistik standartlar ve koordinasyon ile ilgili çalışmalar

5. Sayım coğrafyası çalışmaları

6. Etüd ve analiz çalışmaları (yayın inceleme-literatür tarama-yayın tanıtım-yayın hazırlama-tarihi istatistikler dizisi-Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. Yıldönümü kutlama çalışmaları)

 

TEKNİK İŞLER ÇALIŞMALARI
DİE YAYINLARI, ABONELİK, DAĞITIM VE İSTATİSTİKİ BİLGİ İSTEKLERİNİN KARŞILANMASI FAALİYETLERİ

1. İstatistiki veri-bilgi taleplerinin karşılanması

2. Masa üstü yayıncılık

3. Türkiye İstatistik Yıllığı

4. İstatistikler Türkiye

5. Aylık istatistik bülteni

6. Yayın katalogları

7. Internette DİE yayınları ve bilgi istekleri

8. İstatistik bilgi hattının güncelleştirilmesi

9. Yayınların-haber bültenlerinin depolanma ve dağıtım hizmetleri

10. Cep takvimi

11. Yayın standartları, haberleşme ve yayınların arşivlenmesi açısından yapılan diğer faaliyetler

 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ

MATBAA HİZMETLERİ

 
BİLGİ İŞLEM ÇALIŞMALARI
ANA BİLGİSAYARLAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ

VERİ GİRİŞ BİLGİSAYARLARI VE ÇEVRE BİRİMLERİ

VERİ TABANI ÇALIŞMALARI

KİŞİSEL BİLGİSAYARLAR, YEREL AĞLAR VE İLETİŞİM

DANIŞMANLIK, EĞİTİM HİZMETLERİ VE YAZILIM, UYGULAMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

ARAŞTIRMA VE PROJE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 

  
BİLGİ SİSTEMLERİ ÇALIŞMALARI
UZAKTAN ALGILAMA FAALİYETLERİ

1. Uzaktan algılama ile Türkiye tahıl ekili alan ve rekolte tahmini projesi

2. Porsuk havzası arazi örtüsü belirleme çalışması

3. Türkiye Elektrik İletim Üretim A.Ş. (TEAŞ) projesi

4. Türkiye arazi örtüsü belirleme projesi

 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ FAALİYETLERİ

1. Tematik harita üretimi

2. Uzaktan algılama ile Türkiye tahıl ekili alan ve rekolte tahmini projesi

3. Coğrafi bilgi sistemi alanında yapılan önemli gelişmeler

4. Hanehalkı ve işyeri tabanlı Bursa büyükşehir adres çerçevesi projesi

 

ÇEVRİM İÇİ BİLGİ AĞI VE VERİ GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ

1. Çocuk hakları sözleşmesi ve ulusal faaliyet planının izlenmesi

 

OFİS OTOMASYON VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ

1. DİE sağlık merkezi otomasyon projesi

2. DİE intranetinin kurulması

3. Akdeniz bilgi sistemi (MED-IS) projesi

4. Çocuk işgücü anketi veritabanı projesi

 

İSTATİSTİK EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMALARI
EĞİTİM MERKEZİ FAALİYETLERİ

1. Eğitim hizmetleri

2. Uygulamalı istatistik ihtisas eğitimi

3. Hizmetiçi eğitim

4. Yabancı dil eğitimi

5. Aday memur eğitimi

6. Burs ve ihtisas faaliyetleri

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ
  
ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI
TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI

1. Tanıtım broşürleri (DİE kuruluş yıldönümü broşürü, sorularla DİE tanıtım broşürü, DİE ve Internet broşürü, ISI’97 tanıtım broşürü)

2. Görsel tanıtım çalışmaları (İstatistik haftası ve kuruluş yıldönümü tanıtma çalışmaları, üniversite öğrencileri tanıtım programları, resim yarışması, kitap fuarı)

3. Sayım ve anketlerin tanıtım çalışmaları (2000 genel nüfus tanıtımı, 2001 hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları anketi tanıtımı)

4. Enstitü içi halkla ilişkiler çalışmaları (DİE günlüğü 1996-1999, halkla ilişkiler konusunda hizmet içi eğitimler)

 

ORGANİZASYON VE METOT ÇALIŞMALARI

 

PLANLAMA VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI

1. Aylık ve üç aylık raporlar

2. Brifing raporu

3. Bütçe raporu

4. DİE yıllık çalışma programı

 

BASINI İZLEME VE BİLGİLENDİRME

 

DİE’NÜN DESTEK HİZMET KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR
  
İDARİ VE MALİ KONULARDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 
1. Bütçe faaliyetleri

2. Yatırım faaliyetleri

3. Malzeme ve satınalma faaliyetleri

4. Evrak ve arşiv faaliyetleri

5. Destek hizmet faaliyetleri

6. Teknik hizmetler

7. Sosyal hizmet faaliyetleri

8. İstatistik ve gençlik spor kulübü faaliyetleri

9. Sağlık merkezi faaliyetleri

 

  
DİE PERSONEL POLİTİKASI VE İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞMALARI 
1. İnsan kaynakları yönetim faaliyetleri

2. Personel atama faaliyetleri

3. Kadrolarla ilgili faaliyetler

4. Sağlık, izin ve geçici personel faaliyetleri

5. Sicil ve arşivleme faaliyetleri

6. Eğitim ve emeklilik işlemleri

 

SAVUNMA UZMANLIĞI FAALİYETLERİ 
 

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ FAALİYETLERİ 
  
BÖLGE TEŞKİLATI ÇALIŞMALARI 
1. Bölge teşkilatı koordinasyon faaliyetleri

2. Yerel araştırma ve proje faaliyetleri

  
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ FAALİYETLERİ

 

 

Yararlanılan kaynak: 75. yılında Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın numarası 2460, Ankara, Mayıs 2001

Küçük ve orta ölçekli  işletmelerin tanımlanması genelde tüm ülkelerde kullanılan tanımlama kriterlerine göre aşağıdaki gibi ikiye ayrılmaktadır... 

 

 

1. Nicelik yönünden tanımlama kriterleri 

İşçi sayısı 

Sermaye 

Aktif toplamı 

Kâr 

Toplam çevirici güç miktarı 

Enerji kullanımı 

Ciro (satış hasılatı) 

Makina parkı 

Kapasite (üretim hacmi) 

 

2. Nitelik yönünden tanımlama kriterleri 

Girişimcinin işletmede fiilen çalışması 

İş bölümü ve uzmanlaşma derecesi 

Sermayenin sınırlı oluşu, finansal yetersizlik 

Yönetim tekniklerinin uygulanmaması veya yetersizliği 

  
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlü yönleri 
1. Toplam istihdam açısından istikrar unsurudur 

2. Değişen pazar şartlarına derhal uyum sağlama kabiliyetleri 

3. Büyük işletmeleri tamamlama özellikleri 

4. Bölgeler arası dengeli büyümeye ve çevre korumasına katkıları

 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin zayıf yönleri 
1. Finansman açısından 

2. Yönetim ve personel politikası 

3. Üretim ve pazarlama imkanları açısından 

 

ABD’de küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler  
Finansal Yardım 

Teminat Verilmesi 

“Ekonomik Fırsat” Yardımı 

 

İngiltere’de küçük ve ortak ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler  
İş Genişletme Planı 

Kredi Teminat Planı 

Kote Edilmiş Menkul Kıymetler Piyasası 

Risk Sermayesi Planı 

Anglo – Amerikan Risk Sermayesi Fonu 

Vergi Kolaylıkları 

Bankalarca  Daha Geniş Kapsamlı Orta Vadeli Kredi Verilmesi 

Royal Bank Of Scotland  

 

Almanya’da küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler  
Kredi Ve Teminatlar 

Öz Sermaye Yardımı 

Kreditanstalt’dan Sağlanan Yatırım Kredileri 

Deutsche Ausgleich Bank Yatırım Kredileri 

İhracat Kredi Sigortası 

 

İtalya’da küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler  
Üretim Yatırımlarının Teşviki 

 

Fransa’da küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler  
Sınai Kalkınma Yardımları 

Tekniklerin Yaygın Kullanımı Için Yapılan Yardımlar 

 

Hindistan’da küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler 

Orta ve Uzun Vadeli Finasman İmkânı 

Proje Maliyetinin %20’sine Kadar Kredi Vermek 

Toplam Sabit Sermaye %10’una Kadar Kredi Vermek 

Teminat Sorununu Çözmek 

İhracatçıya Verilen Kredinin %90’ının Garantilenmesi 

 

AT’de küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan teşvikler  
Sanayi, sanatkâr ve hizmet yatırımlarına parasal yardımlar 

Fizibilite (yapılabilirlik ) Analizlerinin Finansmanı 

Enerji ve Altarnatif Enerji Tasarrufu Sağlayacak Yatırımlara Yardım 

Firma Çevresi ile İlgili Yatırımlar ve Yardım 

Su Ürünlerinin Geliştirilmesi 

Küçük Firmave Sanatkârlara Müşavirlik ve Yardım 

Teknolojik İcatların ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi 

Kırsal ve Endüstriyel Bölgelerin Yeniden Canlandırılmasına Dönük Faaliyetlerin Desteklenmesi  

Altyapının Geliştirilmesi 

Küçük Esnaf ve Sanatkârlara Dış Ülkelerde Staj ve Burs  

AT Dışı Üçüncü Ülkelerle Sanayi İşbirliği ve Piyasa 

Topluluk İçi Teşebbüsler Arası İşbirliği 

 

İTO’YA KAYITLI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN ŞEMATİK İFADESİ 

% 89.3 sermaye piyasasına açılmayı düşünüyor. 

Firma yöneticileri arasında 20 yıl ve üstü iş tecrübesine sahip olanlar en yüksek payı alıyor. 

% 95’nin teknolojik transfer ve teknik enformasyon hakkında bilgisi yok. 

% 89 hükümetin bu işletmelerin geliştirilmesi ile ilgili politakasını bilmiyor. 

%57’si Organize Sanayi Bölgesini bilmiyor. 

%93’ü bu tür işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlama sorunlarına yönelik kuruluşları bilmiyor. 

%49’unun kullandığı teknolojik seviye hakkında bilgisi yok. 

Yabancı dil bilme, işletmenin gelişmesine etki eden faktörler arasında en son sırada.

Piyasanın  iyi takibi, işletmenin gelişmesine etki eden faktörler arasında ilk sırada.

Otomasyon, modern işletmecilik, ölçek ekonomisi gibi işletmelere yabancı terimler çok şey ifade etmiyor.

 

KREDİ FAİZLERİNİN YÜKSEKLİĞİ KARŞISINDA FİRMALARIN TUTUMU (ÖNCELİK SIRASINA GÖRE) 

1 - Stokları azaltma

2 - Öz kaynağı artırma

3 - Yatırım projelerinin ertelenmesi

4 - Personel tasarrufu yapılması

 

KREDİ KULLANIMINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

(ÖNEM SIRASINA GÖRE) 

1- Kredi faizlerinin yüksekliği

2- Vadenin kısa oluşu

 

DİĞER FİNANSAL VE MALİ ÖZELLİKLER 

%65’inde sermaye artırımı ciro ve kârlılık arasında ilişki yok. 

% 40.2’sinde sermaye ciro ve kârlılık ilişkisi ile sermayenin dönüşüm hızı ve kârlılığı arasında normal ilişki var. 

 

DÜŞÜK KAPASİTE İLE ÇALIŞMA

Birinci neden talep yetersizliği, ikinci mali sorunlar, üçüncü kalifiye eleman yetersizliği. 

Talep yetersizliğinin kaynağı % 71.8’ine göre iç talep yetersizliği. 

Talep yetersizliğine neden olan mali sorunların başında (% 61) diğer sorunlar şeklinde ifade edlen serbest piyasadan borçlanma gelmekte. İkinci olarak yüksek faizler. 

Düşük kapasite ile çalışmanın hammadde yetersizliği nedenleri (% 74.6) yerli hammadde yetersizliği gelmekte. 

 

YATIRIMLAR 

YATIRIM YAPMAMA NEDENLERİ 

Talep yetersizliği

Bilgi eksikliği

Bürokratik engeller

 

YATIRIM TEŞVİKLERİ 

Yatırımlarda teşvik sistemini % 4.1 olumlu buluyor. 

Karşılaşılan bürokratik zorluklarda belediyelerle olan ilişkiler ilk sırayı, vergi iadeleriyle olan sorunlar, ikinci sırayı almakta. 

 

İHRACATTA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 

% 89.4 güçlüklerle karşılaşıyor 

Güçlüklerde ilk üç sıra 

- Bürokratik engeller

- Banka hizmetlerinin yetersizliği

- Dış ticareti yönlendiren kurumların yetersizliği

 

TEŞVİKLER 

Teşviklerden yararlananların tamamı ihracata ait teşviklerden yararlanıyor.

Yatırıma ve üretime ait teşviklerden hiç yararlanılmıyor.

 

İŞLETMELERİN GELİŞİMİNE TESİR EDEN GENEL SORUNLAR 

Hükümetin izlediği ekonomik politika işletmelerin % 36.4’üne tesir ediyor. 

İşin gelişimine tesir eden iş yerine ait öncelikli sorunlarda ilk sırayı yönetim almakta. İkinci finansman, üçüncü pazarlama gelmekte. 

 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖNERİLER 

SORUNLAR 

Genel kredi hacmi içinde  küçük orta ölçekli işletmelere açılan kredilerin toplam içindeki payı çok düşük. Buna bağlı olarak da verilen kredi miktarları çok az.

 

FİNANSAL SORUNLAR 

Kaynak temininde teminat güçlülüğü

 

TEMİNAT SORUNU 

Bu işletmelerin mali yapılarının zayıflığı, düzenli muhasebe kayıtlarına sahip olmamaları teminat almayı güçleştirmektedir.

 

ÖZ SERMAYE 

Öz sermaye yetersiz

 

FİNANSAL SORUNLAR 

Tasarruf yetersiz

Yatırım kredileri yetersiz

Sermaye piyasasına giremiyor

Vergi muafiyetleri yok

Faiz oranları yüksek

Eksik rekabet koşulları geçerli

 

YAPISAL SORUNLAR 

Teknolojik yenilik, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yokluğu

Bilgi akışı yok

Eğitim ve danışmanlık hizmeti yetersiz

 

BÜROKRATİK ENGELLER 

Bu işletmeler, gerek kuruluş gerekse, faaliyet sırasında kamu kuruluşlarıyla olan ilişkilerinde bürokratik engellerle karşılaşmakta

Bir zamanlar, insanları çok cüzi bağışlar karşılığı Internet’e bağlayabilmek için saatler harcadığımızı söylesem, bilmem inanırmısınız.

 

Beraber olabilmek, hayattan beklentilerinizi gerçekleştirebilmek için çok çaba sarfettiğiniz kişi ile sonunda yüzükleri taktınız ve yeni bir hayata "merhaba" dediniz.

 

CRM projelerinin uygulandığı şirketler üzerinde yapılan araştırmalarda, önemli ölçüde gelir artışları gözlemlenirken önemli ölçüde de maliyet azalmaları gerçekleşmiştir.

 

Şu sıralar bütün şirketler değişim yönetiminden bahsediyor...

 

occonsbanner09